Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

REGULAMIN

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Zespołu Szkolno
  – Przedszkolnego nr 5 (zwanego dalej „Funduszem”) ustala zasady tworzenia tego Funduszu oraz gospodarowania nim przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5
  w Gdyni (zwany dalej „Zakładem”).
 2. Regulamin stanowi wyłączną podstawę przyznawania i realizowania świadczeń finansowanych ze środków Funduszu.

§ 2

Regulamin opracowano na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z  2020 r. poz.1070)
 2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z  2019 r. poz. 2215)
 3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263)
 4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 9 marca 2009r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na ZFŚS (Dz. U. nr 43 poz.349)
 6. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzednim ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym ,,Monitor Polski” przed dniem 20 lutego danego roku.
 7. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320).

 

 

§ 3

Środki Funduszu służą finansowaniu działalności socjalnej i mieszkaniowej prowadzonej przez Zakład na rzecz osób uprawnionych.

§ 4

 1. Do korzystania ze świadczeń socjalnych uprawnieni są:

a) pracownicy zatrudnieni na czas określony i nieokreślony, na podstawie umowy
o pracę i mianowania – w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,

b) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych i nauczyciele na urlopach dla poratowania zdrowia oraz zasiłkach rehabilitacyjnych, zasiłkach przedemerytalnych lub świadczeniach kompensacyjnych, w sytuacji gdy ZSP nr 5
w Gdyni był ich ostatnim zakładem pracy,

c) emeryci, renciści ZSP nr 5

d) emeryci i renciści wskazani przez organ prowadzący szkołę,

e) członkowie rodzin osób wymienionych w punktach a, b, c i d pozostających na ich utrzymaniu - w tym dzieci do 18 roku życia (rocznikowo), a jeżeli kształcą się  - do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat.

 1. Dane osób uprawnionych są przetwarzane przez pracodawcę wyłącznie w celu realizacji uprawnień do uzyskania świadczeń z Funduszu; osoby uprawnione przekazują swoje dane osobowe w formie oświadczenia pisemnego stanowiącego część wniosku o przyznanie świadczenia.
 2. Osoby uprawnione składają wnioski 2 razy w roku, do 15 maja każdego roku i do
  30 listopada danego roku kalendarzowego. Wyjątek stanowią zapomogi losowe, które przyznawane są w miarę posiadanych środków finansowych.
 3. Uprawniony, który złożył niezgodne z prawdą oświadczenie o swojej sytuacji materialnej i rodzinnej, przedłożył sfałszowany dokument lub w inny sposób świadomie i celowo wprowadził w błąd podlega odpowiedzialności określonej w art. 271 KK.
 4. Uprawniony, któremu odmówino przyznania świadczenia z Funduszu, o które się ubiegał, może wystąpić w ciągu 7 dni od daty podjęcia przez Dyrektora tej decyzji
  z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie podania, jeśli istnieje podejrzenie, że decyzja jest niezgodna z obowiązującym Regulaminem. W ponownym wniosku należy wskazać punkt, który został naruszony. Dyrektor szkoły w ciągu 14 dni rozpatruje wniosek
  i podejmuje ostateczną decyzję, powiadamiając o niej wnioskodawcę.
 5. Świadczenia socjalne finansowane z ZFŚS nie są świadczeniami należnymi. Osoby, których wnioski zostały rozpatrzone odmownie, nie mają roszczenia do jakiejkolwiek wypłaty z tego tytułu. Odmowne wnioski osób uprawnionych nie wymagają uzasadnienia, a decyzja Dyrektora jest ostateczna.

 

II. Źródła tworzenia Funduszu

§ 5

 1. Fundusz tworzy się w sposób i w wysokościach określonych odpowiednimi przepisami wynikającymi z obowiązujących ustaw i rozporządzeń.
 2. Fundusz tworzą coroczne odpisy dla nauczycieli, pracowników niebędących nauczycielami, emerytów i rencistów.
 3. Odpisy przewidziane na wszystkich uprawnionych stanowią jeden Fundusz w Zakładzie.
 4. Środki Funduszu zwiększa się o:
 1. darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych,
 2. odsetki od środków Funduszu,
 3. wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe.
 4.  

§ 6

 

 1. Kwota naliczonego odpisu podstawowego na dany rok kalendarzowy wraz ze zwiększeniami, o których mowa wyżej, podlega przekazaniu na odrębny rachunek bankowy – 75% kwoty odpisu do 31 maja danego roku, pozostała część do 30 września.
 2. Rachunkiem i środkami Funduszu administruje dyrektor Zakładu.
 3. Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym środki Funduszu przechodzą na rok następny.
 4.  

§ 7

 

 1. Do 31 marca każdego roku Dyrektor Zakładu, w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, dokonuje podziału środków na poszczególne rodzaje działalności socjalnej w rocznym planie finansowo- rzeczowym.
 2. W tym samym terminie i trybie ustala się kwoty dopłat do świadczeń w zależności od wysokości dochodu netto na członka rodziny osoby uprawnionej (tabela dopłat)
   - załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

III. Przeznaczenie Funduszu

 

§ 8

 

 1. Środki Funduszu są przeznaczone na  świadczenia urlopowe dla nauczycieli.
 2. Dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób uprawnionych do korzystania z Funduszu w różnych rodzajach i formach działalności socjalnej, a zwłaszcza:
 1. dofinansowanie wypoczynku /w tym udokumentowanego wypoczynku dziecka przebywającego na zorganizowanej formie, np. obóz sportowy, harcerski, kolonie itp./ w tym „wczasów pod gruszą” i  profilaktyczno – leczniczych – do 40% środków Funduszu,
 2. świadczenia kulturalno – oświatowe, w tym dofinansowanie imprez integracyjnych – do 15% środków Funduszu,
 3. świadczenia sportowo – rekreacyjne - 5% środków Funduszu,
 4. pomoc socjalną, w tym rzeczową – do 15% środków Funduszu,
 5. pożyczki na cele mieszkaniowe – do 25% środków Funduszu.
 1. Dopuszcza się możliwość doraźnego przenoszenia środków wykazanych w pkt. 2 w sporządzanym preliminarzu na podstawie rzeczywistych wypłat świadczeń wykonanych w latach poprzednich.

 

IV. Zasady przyznawania świadczeń

 

§ 9

 

Osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia lub pomocy z Funduszu jest zobowiązana złożyć do Dyrektora Zakładu:

 1. wniosek o przyznanie świadczenia wypełniony według wzoru znajdującego się w załączniku nr  2, 3, 4, 5  do niniejszego regulaminu,
 2. oświadczenie o dochodach netto członków rodziny prowadzących wspólnie gospodarstwo domowe (łącznie z zasiłkami rodzinnymi i pielęgnacyjnymi, alimentami, 500+, dochodami osiąganymi poza granicami kraju, opodatkowanymi
  i nieopodatkowanymi), w celu ustalenia dochodu na osobę w rodzinie.

 

 

A. Zasady finansowania świadczeń urlopowych

 

§ 10

 

 1. Świadczenie urlopowe dla nauczycieli jest wypłacane do końca sierpnia każdego roku, zgodnie z art. 53 ust. 1a ustawy – Karta Nauczyciela i nie wymaga składania wniosku.
 2. Do otrzymania świadczenia urlopowego uprawnieni są nauczyciele czynni, przebywający na urlopach wychowawczych, dla poratowania zdrowia lub zasiłkach rehabilitacyjnych.
 3. Okres zatrudnienia nauczycieli w danym roku szkolnym liczy się od 1 września poprzedniego roku kalendarzowego do 31 sierpnia roku bieżącego.
 4. Przy określaniu wysokości świadczenia urlopowego dla nauczycieli bierze się pod uwagę wymiar czasu pracy określony w umowie o pracę lub w zatrudnieniu przez mianowanie. Godziny ponadwymiarowe nie stanowią podstawy do podwyższania tego świadczenia.

 

B. Zasady dofinansowania wypoczynku

 

§ 11

 

 1. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie do zorganizowanej formy wypoczynku wypełnia wniosek według załącznika nr 2 do niniejszego regulaminu oraz dołącza dowód wpłaty. „Wczasy pod gruszą” nie wymagają faktury. Dla czynnych pracowników administracji i obsługi udzielane są w ramach harmonogramu urlopowego, uwzględniającego dwutygodniowy urlop wypoczynkowy.
 2. Wysokość dofinansowania określa tabela stanowiąca załącznik nr 1 niniejszego regulaminu.
 3. Przyznanie świadczenia uzależnione jest od ilości zgłaszanych wniosków i możliwości finansowych Funduszu,  jednak nie częściej niż raz w roku.

 

C. Zasady dofinansowania świadczeń na cele kulturalno – oświatowe
i sportowo -  rekreacyjne

 

§ 12

 1. Dofinansowanie obejmuje:
 1. dopłatę do biletów wstępu na imprezy kulturalno – rozrywkowe lub sportowe oraz zajęcia rekreacyjne,
 2. dopłatę do przejazdów zbiorowych na imprezy kulturalno – rozrywkowe lub sportowe.
 1. Dofinansowanie do imprez zorganizowanych przyznaje się na podstawie zbiorczej faktury VAT, rachunku lub innego udokumentowania poniesionych kosztów.
 2. Indywidualne dofinansowania dokonywane są na podstawie wniosku według załącznika nr 3 do niniejszego regulaminu raz w roku.

 

D. Zasady udzielania pomocy socjalnej, w tym rzeczowej

 

§ 13

 1. Bezzwrotna pomoc rzeczowa lub pieniężna ze środków Funduszu może być przyznawana w razie indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych oraz długotrwałej choroby lub śmierci członka rodziny.
 2. Osoba uprawniona może skorzystać raz w roku z pomocy finansowej z okazji świąt Bożego Narodzenia.
 3. Wniosek o zapomogę stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.
 4. Wniosek o bezzwrotną pomoc składa osoba zainteresowana osobiście lub w jej imieniu związki zawodowe, Rada Pedagogiczna bądź pracownik Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5 w Gdyni.
 5. Wysokość pomocy uzależniona jest od możliwości finansowych Funduszu i sytuacji materialnej pracownika. Reguluje ją tabela stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

E. Zasady przyznawania świadczeń na cele mieszkaniowe

§ 14

 1. Środki Funduszu przeznacza się na następujące cele mieszkaniowe:
 1. remont i modernizację mieszkania lub domu,
 2. dofinansowanie zakupu mieszkania lub domu.
 1. Wysokość pożyczki na cele mieszkaniowe, o których mowa w pkt.1a nie może przekroczyć 4000,- zł (czterech tysięcy złotych), natomiast pożyczka na cele,
  o których mowa w pkt. 1b, nie może przekroczyć kwoty 8000,- zł (ośmiu tysięcy złotych).
 2. Z pożyczki na remont mieszkania lub domu można skorzystać raz na trzy lata,
  w przypadku dofinansowania zakupu mieszkania lub domu – jednorazowo.
 3. Pracownik może wystąpić o pożyczkę mieszkaniową wypełniając wniosek - załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:
 1. okres zatrudnienia w Zakładzie gwarantuje spłatę pożyczki w wyznaczonym terminie,
 2. wskaże 2 osoby zatrudnione w ZSP nr 5 w Gdyni na podstawie umowy o pracę lub emerytów, rencistów- byłych jego pracowników
 3. nie ma zobowiązań wynikających ze świadczeń z Funduszu,
 4. w przypadku pkt. 1b § 14 przedstawi dokumenty potwierdzające zasadność wniosku.
 1. Pożyczka podlega oprocentowaniu w wysokości 2,5% w skali roku za każdy deklarowany rok spłaty.
 2. Wysokość świadczonej pomocy oraz termin jej spłaty ustala Dyrektor Zakładu
  w umowie zawartej z pożyczkobiorcą. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu.
 3. Wnioski o pożyczki na cele mieszkaniowe rozpatrywane będą 2 razy w roku – do końca czerwca i listopada.
 4. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z winy pracownika niespłacona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie. W innych przypadkach pracownik może dokonywać spłaty rat na wskazane przez Zakład pracy konto bankowe, za zgodą Dyrektora.
 5. W razie niedokonania spłaty przez dłużnika pozostała część jest potrącana
  z wynagrodzeń poręczycieli.
 6. W razie śmierci pożyczkobiorcy kwota niespłacona podlega umorzeniu.
 7. W uzasadnionych przypadkach losowych można umorzyć spłatę w wysokości do 50%,  po dostarczeniu dowodów potwierdzających zdarzenie.

 

V. Postanowienia końcowe

 

§ 15

 1. Wymienione świadczenia nie mają charakteru obligatoryjnego (oprócz świadczeń urlopowych nauczycieli) i przyznawane są w ramach posiadanych środków, przy uwzględnieniu sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób ubiegających się o ich otrzymanie.

§ 16

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się normy prawne zawarte
  w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o ZFŚS, Kodeksie Pracy oraz Karcie Nauczyciela.
 2. Zmiany treści Regulaminu wymagają formy pisemnej, tj. Aneksu uzgodnionego
  z zakładowymi organizacjami związkowymi.
 3. Wypłata przyznanego świadczenia następuje wyłącznie na wskazane przez uprawnionego konto bankowe.
 4. Traci moc Regulamin z dnia 2 września 2019r.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 kwietnia 2021 r.

 

Poniżej znajdują się załączniki w wersji pdf.

 

W uzgodnieniu z organizacjami związkowymi:

 

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny