Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 43 OD 1 WRZEŚNIA 2023

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5

w Gdyni

ul. Porębskiego 21, 81-185 Gdynia

tel./fax (58) 625-57-09

sekretariat@sp43.edu.gdynia.pl

sp43gdynia.szkolna.net

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA

DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 43  OD 1 WRZEŚNIA 2023

 

Niniejszym wnioskuję o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 43
w Gdyni, która ze względu na miejsce zamieszkania dziecka  jest szkołą obwodową.

I Dane identyfikacyjne kandydata

Imiona i nazwisko

 

Data, miejsce urodzenia

 

Numer PESEL[1]

 

II Dane adresowe kandydata

Województwo

 

Powiat

 

Gmina

 

Miejscowość

 

Ulica

 

Nr domu, nr lokalu

 

Kod pocztowy

 

Poczta

 

III Dane identyfikacyjne rodziców[2]

 

Matka

Ojciec

Imię i nazwisko

 

 

Adres poczty elektronicznej

 

 

Numer telefonu

 

 

IV Dane adresowe rodziców

 

Matka

Ojciec

Kraj

 

 

Województwo

 

 

Powiat

 

 

Gmina

 

 

Miejscowość

 

 

Ulica

 

 

Nr budynku

 

 

Nr lokalu

 

 

Kod pocztowy

 

 

Poczta

 

 

V Lista wybranych szkół według kolejności preferencji (można wybrać maksymalnie 3 szkoły)

L.p.

Nazwa szkoły

1

 

2

 

3

 

 

Szkoła obwodowa: ………………………………………………………………………………

Kandydat zostanie przyjęty do szkoły obwodowej, jeśli nie zakwalifikuje się do żadnej szkoły z listy preferencji.

VI Kryteria przyjęcia

1

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej do której składany jest wniosek

TAK  /  NIE

2

Kandydat, uczęszczający w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do której składany jest wniosek

TAK  /  NIE

3

Niepełnosprawność kandydata

TAK  /  NIE

4

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną)

TAK  /  NIE

5

Wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci)

TAK  /  NIE

6

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

TAK  /  NIE

7

Miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek

TAK  /  NIE

8

Kandydat uczęszczający w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek

TAK  /  NIE

 

VII Inne informacje przekazywane dobrowolnie przez rodzica (zgodnie z art. 155 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe)

 

……………………………………………………………………………………………………..………………...

……………………………………………………………………………………………………..………………...

……………………………………………………………………………………………………..………………...

……………………………………………………………………………………………………..………………...

……………………………………………………………………………………………………..………………...

……………………………………………………………………………………………………..………………...

 

VIII Oświadczenie dotyczące treści wniosku

Oświadczam, że wszystkie podane w niniejszym wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

……………….....………………...

podpis matki

 

……………….....………………...

podpis ojca

 

 

……………….....………………...

miejscowość, data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RODO

 

Podstawa prawna:

 

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe art. 149; 150; 155 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148  ze zmianami).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i  placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591).

 

 

 

 

Informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 5
  w Gdyni, adres do korespondencji: 81-185 Gdynia, ul. Porębskiego 21, e-mail: sekretariat@sp43.edu.gdynia.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych jest Aleksandra Nodzyńska, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod.edu@gdynia.pl korespondencyjnie na adres Urząd Miasta Gdyni.
  Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.
 3. Celem zbierania danych jest rekrutacja uczniów do szkoły oraz wypełnianie statutowych zadań szkoły w zakresie opieki, wychowania i kształcenia. Dane będą przetwarzane
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c; art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz art. 149 i następnych  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
 4. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą przekazywane:
  1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu w procesie rekrutacji do szkoły i kontynuacji edukacji przedszkolnej oraz udzielania pomocy psychologiczno
   -pedagogicznej wychowankom szkoły,
  2. szkołom podstawowym w celach informacyjnych dotyczących realizacji obowiązku przedszkolnego,
  3. Systemowi Informacji Oświatowej w celach statystycznych.
 5. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane zgodnie z art. 160 ustawy Prawo oświatowe tj. przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów dla jakich zostały zebrane, w tym przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentów.
 9. W przypadku dzieci które nie zostały przyjęte do szkoły przez okres roku od zakończenia procesu rekrutacji, chyba, że została wniesiona skarga do sądu administracyjnego
  i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 10. Na mocy przysługujących Pani/Panu uprawnień może Pani/Pan złożyć do Dyrektora jako Administratora Danych Osobowych wniosek o:
  1. sprostowanie/poprawienie danych osobowych własnych lub dziecka,
  2. usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszej stronie internetowej,
  3. ograniczenie przetwarzania danych osobowych,  
  4. dostęp do danych (o informację o przetwarzanych danych oraz kopię danych).
 11. Informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Pani/Pana lub danych Pani/Pana dziecka. W przypadku sprzeciwu nie będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka, chyba, że wykażemy, iż istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych a zwłaszcza dla wypełniania statutowych zobowiązań szkoły wobec Pani/Pana dziecka.
 12. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w formie papierowej i  elektronicznej.
 13. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana   dziecka narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.
 

[1] w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

[2] należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą

 

Wniosek wersja pdf.

Wniosek wersja doc.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny