Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 w Gdyni w roku szkolnym 2023/2024

Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 w Gdyni

w roku szkolnym 2023/2024

 

I. Dane o dziecku

 

Imię i nazwisko dziecka …………………………………............................................................................

Klasa………………………………………………………………………………………………………...

Uwagi o dziecku ……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

II. Dane o rodzicach

 

Imię i nazwisko matki …………………………………………………………………………………….

Numer telefonu matki …………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że pracuję zawodowo……………………………………………………………………..

                                                                             (czytelny podpis matki)

 

 

Imię i nazwisko ojca ………………………………………………………………………………………

Numer telefonu ojca ……………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że pracuję zawodowo……………………………………………………………………..

                                                                             (czytelny podpis ojca)

 

 

 

III. Oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych o sposobie opuszczania świetlicy przez dziecko

 

A) Samodzielne  codzienne wyjście dziecka  ze świetlicy:

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu, wyjście

ze świetlicy szkolnej o godzinie  ........... . Biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo  dziecka w drodze ze świetlicy do domu.

                                                                                                                Czytelny podpis  matki.........................................


                                                                                             Czytelny podpis ojca…………………………………...

 

 

 • Dotyczy dzieci, które ukończyły 7 rok życia.

 

 

 

B)

Jeżeli dziecko będzie miało opuścić świetlicę o innej godzinie niż w oświadczeniu podanym wyżej, rodzic /opiekun zobowiązany jest dostarczyć na piśmie informację, w której będą zawarte:

 • imię, nazwisko dziecka,
 • data opuszczenia świetlicy,
 • godzina opuszczenia świetlicy,
 • wpisane zobowiązanie „Biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze
   ze świetlicy do domu”.
 • czytelny podpis rodzica.

 

 

 1. Osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy (tylko osoby pełnoletnie)

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, numer telefonu)  związanych z prowadzeniem ewidencji osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy.                                                                                                      

 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru dziecka przez rodziców

Numer telefonu

Czytelny

podpis osoby upoważnionej

Czytelny podpis matki

Czytelny podpis ojca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy (tylko osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 lat)

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, numer telefonu)  związanych z prowadzeniem ewidencji osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy.                                                                                                 

 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru dziecka przez rodziców

Numer telefonu

Czytelny

podpis osoby upoważnionej

Czytelny podpis matki

Czytelny podpis ojca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E)

 

 • Przyprowadzać lub odbierać dzieci mogą także upoważnione na piśmie przez rodziców osoby, które mają zdolność do czynności prawnych (w myśl Kodeksu cywilnego art. 15 „Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają małoletni, którzy ukończyli lat trzynaście”).

 

 • W przypadku nieodebrania dziecka ze świetlicy do zakończenia jej pracy, rozpoczęta zostanie procedura opieki nad dzieckiem.

 

 

 

 

 

F)

Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo syna/córki w związku
z odbiorem przez osoby upoważnione, w tym przez osoby niepełnoletnie.

 

                                                                                                               

                                                                                                                  Czytelny podpis  matki.........................................


                                                                                               Czytelny podpis ojca…………………………………..

 

 

 

Zobowiązuję się do: 

 

 • zapoznania i przestrzegania Regulaminu i procedur, które obowiązują w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 43 w Gdyni dostępnych na tablicy informacyjnej świetlicy, podczas zebrania z rodzicami w miesiącu wrześniu,  w bibliotece szkoły.

 

 

 

 

 Gdynia, dn.  …………………………                                                Czytelny podpis  matki.........................................


                                                                                           Czytelny podpis ojca…………………………………...

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko małoletniego ucznia)

…………………………………………………………………………………………………..
w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) w postaci jego:

 1. wizerunku na terenie szkoły,
 2. wizerunku w mediach społecznościowych,
 3. imienia i nazwiska na terenie szkoły,
 4. imienia i nazwiska w mediach społecznościowych,
 5. publikację prac dziecka na terenie szkoły,
 6. publikację prac dziecka w mediach społecznościowych.

 

Uwaga: Niepotrzebne skreślić.

                                                                                            Czytelny podpis matki ………………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko małoletniego ucznia)

…………………………………………………………………………………………………..
w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) w postaci jego:

 1.  wizerunku na terenie szkoły,
 2.  wizerunku w mediach społecznościowych,
 3.  imienia i nazwiska na terenie szkoły,4.
 4.  imienia i nazwiska w mediach społecznościowych,
 5.  publikację prac dziecka na terenie szkoły,
 6. publikację prac dziecka w mediach społecznościowych.

 

Uwaga: Niepotrzebne skreślić.

                                                                                                Czytelny podpis ojca …………………………………………..

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, numer telefonu)

………………………………………………………………………………………...związanych z prowadzeniem ewidencji osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy w roku szkolnym ……………… .

                                                                                               Czytelny podpis matki …………………………………………

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, numer telefonu)

………………………………………………………………………………………...związanych z prowadzeniem ewidencji osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy w roku szkolnym ……………… .

                                                                                                   Czytelny podpis ojca ………………………………………..

 

                                                         

   Klauzula informacyjna

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe art. 149; 150; 155 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148
  ze zmianami).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji
  i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
  i  placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591).

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5 w Gdyni, adres
   do korespondencji: 81-185 Gdynia, ul. Porębskiego 21, e-mail: sekretariat@sp43.edu.gdynia.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych jest Aleksandra Nodzyńska, z którym można się kontaktować poprzez
  e-mail: iod.edu@gdynia.pl.
 3. Celem zbierania danych jest wypełnienie obowiązku edukacyjnego, wizerunek ucznia będzie przetwarzany w celu (promocja szkoły, laureaci konkursów itp.) na podstawie udzielonej dobrowolnie, możliwej do wycofania w każdym czasie zgody na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2018, poz. 1191 ze zmianami). Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c; art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz art.149 i następnych ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
 4. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 6. W związku z wykorzystaniem takich serwisów jak Facebook dane osobowe mogą być przekazywane
  do państw trzecich.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane zgodnie z art. 160 ustawy Prawo oświatowe
   tj. przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów dla jakich zostały zebrane, w tym przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentów.
 8. Na mocy przysługujących Pani/Panu uprawnień może Pani/Pan złożyć do Administratora Danych Osobowych wniosek o:
  1. sprostowanie/poprawienie danych osobowych własnych lub dziecka,
  2. usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszej stronie internetowej,
  3. ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
  4. dostęp do danych (o informację o przetwarzanych danych oraz kopię danych).
 9. Informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Pani/Pana lub danych Pani/Pana dziecka. W przypadku sprzeciwu nie będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka, chyba,
  że wykażemy, iż istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych a zwłaszcza dla wypełniania statutowych zobowiązań szkoły wobec Pani/Pana dziecka.
 10. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w formie papierowej
  i  elektronicznej.
 11. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana   dziecka narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.

INFORMACJA OGÓLNA

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5
  w Gdyni, adres do korespondencji: 81-185 Gdynia, ul. Porębskiego 21, e-mail: zs11gdynia@wp.pl
 • Inspektorem ochrony danych jest Aleksandra Nodzyńska, e-mail: iod.edu@gdynia.pl
 • Państwa dane osobowe  przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa oświatowego,
  w przypadku prawnie uzasadnionego interesu Szkoły oraz na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
 • Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku edukacyjnego.
 • Dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez okres niezbędny, wskazany
  w przepisach prawa, w szczególności zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 • W przypadku udzielenia zgody - do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia.
 • Państwa dane przekazywane będą pracownikom Administratora oraz podmiotom uprawnionym takim jak: Urząd Miasta Gdyni, Kuratorium Oświaty.
 • W związku z wykorzystaniem takich serwisów jak Facebook lub Twitter dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich.
 • Przysługuje Państwu:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Karta zapisu wersja pdf.

Karta zapisu wersja doc.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny